VOEGOPLEIDING VOOR ASSISTENT VOEGER

Voegopleiding

DOELSTELLING:
De kandidaat of aspirant voeger vertrouwd te doen raken van de noodzakelijke kennis om het vak van assistent voeger op een adequate wijze te kunnen vervullen. De verschillende stappen van de opleiding geven de kandidaat de basiskennis en theoretische ondersteuning om de logische volgorde in stappen te kunnen uitvoeren. Uiteindelijk is de doelstelling een kandidaat de nodige kennis bij te kunnen brengen, zowel theoretisch als praktisch, om na het succesvol beëindigen van de opleiding het vak als assistent voeger te kunnen uitoefenen.

DOELGROEP:
Als intermediair kort lopende opleidingen voor mensen met een arbeidshandicap, uit het doelgroepen-register, participatiewet, ww., statushouders en vijftig plussers die voldoen aan de eisen die het UWV stelt voor het financieren van deze opleiding (kansberoep, zoals omschreven door het UWV in www.kansberoepen.nl), landelijk te gaan uitzetten, deze opleidingen mogen (in principe) niet korter zijn dan vier en niet langer dan zes weken.

PRAKTISCHE UITVOERING:
De werkwijze wordt gegeven en uitgelegd aan de hand van een syllabus, door het instituut verstrekte hulpmiddelen en praktische oefeningen. De lesstof is volledig toegespitst op de werkwijze zoals vereist voor een voeger in de praktijk.

DE OPZET VOOR DE TE GEVEN OPLEIDING MET BAANGARANTIE IS ALS VOLGT:
– De opleiding voor assistent voeger heeft een duur van vijf werkweken van elk vijf dagen. De opleidingskosten worden (behalve de reis- en verblijfskosten) door het UWV vergoed.
– Proefplaatsing van één maand (Voor mensen met een arbeidshandicap en na toestemming UWV), voor overige deelnemers geld na toestemming van de door hen ondersteunende instanties. Als werkzoekende (mits voldaan aan de eisen van het UWV) is deelname mogelijk middels de daarvoor beschikbare vergoedingen.
– Gevolgd door contract voor minimaal zes maanden middels een arbeidscontract bij werkgever of via een detachering-constructie via een uitzendorganisatie.

DUUR VAN DE OPLEIDING EN AFRONDING MET CERTIFICATEN:
De opleidng heeft een duur van vijf werkweken van ieder twee dagdelen (08:15 – 12:30 uur en van 13:00 – 16:00 uur) en wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid die na succesvolle beëindiging wordt beloond met een branche gerelateerd certificaat, een VCA certificaat en een certificaat als erkend verwerker van scheur- en muurverankeringen van Thor Helical.

KOSTEN, DATA, LOKATIE EN AANMELDEN/INFORMATIE
De kosten bedragen € 3.000,- excl. 21% b.t.w. De opleiding start januari 2018 en wordt bij voldoende belangstelling gecontinueerd. De locatie is: BouwSchool Breda, Biesdonkweg 31 te Breda. U kunt hier informatie opvragen of aanmelden.

OPLEIDINGSINSTITUUT:
De opleiding wordt gegeven door Van Heeswijk Opleidingen – Email: rvanheeswijk@ziggo.nl – M: +31(0) 655565107.  Web: www.vanheeswijkopleidingen.nl.

WAT LEER JE ALLEMAAL?

KENNIS VAN MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN
Je leert:
– omgaan met de dwangmenger, het voeggereedschap waaronder de diverse voegspijkers
– het afwerkgereedschap zoals kammen en borstels.
– over de bindmiddelen en de toeslagstoffen (zandsoorten).
– hoe je hulpstoffen moet toevoegen en wanneer.
– over de eigenschappen van de diverse soorten baksteen.
– transportmiddelen zoals de bouwlift veilig te bedienen.
– Je Persoonlijke Beschermings Middelen (P.B.M’s) te gebruiken.
– veilig werken op de bouwplaats voor jezelf en je omgeving.

INRICHTEN VAN DE WERKPLEK
Je leert:
– steigers, liften en klimmaterieel te controleren en te beoordelen op veiligheid.
– beglazing, raamdorpels en ondergrond te beschermen tegen vervuiling en beschadigingen.
– gereedschappen, bindmiddelen en toeslagmiddelen (zand) te beschermen tegen  weersinvloeden.

VOEGWERK VERWIJDEREN
Je leert:
– oud voegwerk handmatig, pneumatisch en elektrisch stofvrij te verwijderen.
– gevels onder lage druk af te spoelen.

GEVELS VOEGRIJP MAKEN
Je leert:
– ernstig beschadigde bakstenen te vervangen en nieuwe bakstenen in te boeten.
– kleine beschadigingen van bakstenen te repareren met een reparatiemortel.
– scheuren in het gevelwerk op te heffen d.m.v. het aanbrengen van spiraal- en spouwmuurankers.

VOEGEN VAN METSELWERK
Je leert:
– hoe je een voegmortel moet bereiden en mengen.
– hoe je een gevel moet voorbehandelen (voornatten).
– hoe je aangebracht voegwerk moet nabehandelen (nanatten).
– de voegtypes te benoemen (ook historische).
– hoe je eenvoudig borstelwerk maakt (kamwerk).
– hoe je platvol voegwerk maakt.
– hoe je platvol doorgestreken voegwerk maakt.
– hoe je een schaduwvoeg maakt.
– hoe je een Dudokvoeg maakt.
– hoe je een klopvoeg maakt.
– hoe je gevelvlakken afwerkt d.m.v. pointeren

GEVELS BESCHERMEN
Je leert:
– het plaatsen van noodafvoeren.
– hoe je vers voegwerk kan beschermen tegen weersinvloeden.

Voor aanmeldingen of informatie kunt u een email sturen naar: rvanheeswijk@ziggo.nl

Algemene voorwaarden

Geldigheid
Deze algemene betalings- en cursusvoorwaarden gelden voor alle door Van Heeswijk Opleidingen georganiseerde cursussen en opleidingen.
Afwijkingen van deze algemene betalings- en cursusvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Cursusprijzen
Alle door Van Heeswijk Opleidingen vermelde cursusprijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. In de door Van Heeswijk Opleidingen gepubliceerde cursusprijs per deelnemer zijn de verblijfkosten (waaronder lunches e.d.) inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Van Heeswijk Opleidingen behoudt zich het recht voor cursusprijzen tussentijds te wijzigen.

Aanmelding
Alleen schriftelijke of online aanmeldingen worden in behandeling genomen. Slechts aanmeldingsformulieren van Van Heeswijk Opleidingen worden geaccepteerd.
De aanmeldingsformulieren dienen volledig te zijn ingevuld en voorzien van een handtekening van de cursist. Ook op aanmeldingen, ontvangen binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus, zijn de hieronder vermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Annulering
Annuleringen dienen altijd door de cursist schriftelijk, per email of per fax te worden gemeld bij: Van Heeswijk Opleidingen Deken Sandersstraat – 5046 HH te Tilburg, Fax: +31848314051, Email: rvanheeswijk@ziggo.nl. Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, worden € 25,- administratiekosten per geannuleerde deelnemer in rekening gebracht. Bij annuleringen, ontvangen vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt de volledige cursusprijs aan de cursist in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. Ingeval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene cursusvoorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Overmacht
Van Heeswijk Opleidingen verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht om de cursussen en of opleidingen voor haar gegronde redenen te verplaatsen, dit alles zonder verplichting tot het betalen van schadevergoedingen
aan de cursist en/of diens cursist. Indien door ziekte van een docent een cursus op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal Van Heeswijk Opleidingen zo spoedig mogelijk in overleg met de cursist trachten te komen tot vervangende cursusdata.Bij overlijden en bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de cursist vervallen de op dat moment nog resterende verplichtingen.

Betalingscondities
Veertien dagen voor aanvang van de cursus wordt de cursusprijs door middel van een factuur in rekening gebracht aan de op het aanmeldingsformulier vermelde cursist, c.q. aanvrager. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum, en vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan.Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de cursist, c.q. aanvrager.

Auteurs- en eigendomsrecht
Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de cursist. Van Heeswijk Opleidingen behoudt zich uitdrukkelijk het eigendommen auteursrecht voor van al het verstrekte les- en cursusmateriaal.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene cursusvoorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. Met het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier bevestigt u tevens dat u onze algemene voorwaarde hebt gelezen, en hiermee akkoord gaat.

Van Heeswijk Opleidingen